Ons Belydenis, Missie en Visie

Missie en Visie

Ons Visie vir die volgende vyf jaar:

Almal dissipels en dissipels na almal

Ons Missie vir die volgende vyf jaar.

Deur die voorbeeld en opdrag van Jesus uit te voer om van die mense wat die Here na ons stuur, dissipels te maak. Ons wil dit doen deur hulle te leer en te onderrig aangaande intimiteit met God, leierskap en om ook self te reproduseer.

Ons belydenis

 • Die Bybel is die onfeilbare en ewige Woord van God en is woordeliks geïnspireer.
 • God is enig in Wese en tog onderskeie in drie Persone, nl. Vader, Seun en Heilige Gees.
 • Jesus is die ewige en enige Seun van God, wat die enigste Middelaar tussen God en die mens is.
 • Die mens is van nature in ‘n vervalle toestand. Sy totale verdorwenheid en onvermoë tot geestelike deugde maak Wedergeboorte noodsaaklik om die Koninkryk van God te kan beërwe.
 • Die verlore sondaar kan redding uit sy verlore toestand alleen deur die genade bekom, deur geloof in die plaasvervangende dood en die gegote bloed van Jesus Christus ons Heer, opgestane Heiland en Verlosser.
 • ‘n Persoon moet deur belydenis en bekering van sonde Jesus Christus bewustelik aanneem as sy persoonlike Saligmaker en Verlosser, waar God die werk van Wedergeboorte in die hart van die mens doen, sodat hy hemel toe kan gaan. Wedergeboorte is dus ‘n daad wat God doen op grond van die Versoeningsbloed van Christus, wat die mens bewustelik in hierdie lewe ondervind en waardeur hy sekerheid van saligheid ontvang.
 • Die Vervulling met die Heilige Gees vir die kind van die God is noodsaaklik. Dit stel hom instaat om heilig en oorwinnend te lewe asook om vir God te getuig en siele vir Christus te wen – d.i. die ampsbediening van die gelowige.
 • Die ware Kerk, die liggaam van Christus, bestaan uit almal wat weergebore is oor die ganse wêreld, van watter taal, land of nasie hulle ook mag wees. Daarom mag alleen hulle wat lede van hierdie Kerk is as lidmate van die Gemeente en so van die Kerkgenootskap toegelaat word.
 • Jesus Christus, aan die regterhand van God die Vader, waar Hy nou vir Sy kinders voorspraak doen, is die enigste Hoof van die Kerk.
 • Christus se groot sendingopdrag aan sy Kerk, “Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom”, moet gehoorsaam word deur plaaslike en wêreldwye evangelisasie.
 • Die persoonlike Wederkoms van Jesus Christus voor die duisendjarige Vrederyk word bely. (Die Wederkoms van Christus geskied in twee fases. By die eerste fase, wat net tot in die lug sal wees, kom Jesus sy kinders wegneem. By die tweede fase kom Hy tot op die aarde om hier saam met sy heiliges te regeer). Hierdie beskouing van die Wederkoms staan bekend as Chiliasme.
 • Die Kerk bely die opstanding van die verlostes tot die ewige lewe en vreugde in die hemel en die opstanding van die verlorenes tot die ewige straf – die poel van vuur.